طرح الفین یازدهم پتروشیمی کاویان


تولیدات واحد در سال:
• 120000 تن

احجام اجرایی کلی پروژه:
• وزن تجهیزات 10000 تن
• لوله کشی 1060000 اینچ قطر
• وزن اسکلت فلزی 6400 تن
• حجم بتن ریزی 86000 متر مکعب

محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• مهندسی کارگاهی و دفتر فنی در کلیه فعالیتهای پروژه

تاریخ شروع پیمان: شهریور 1388
تاریخ خاتمه: آذر 1391