خدمات مشاوره مهندسی ارزش، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه خط انتقال 30 اینچ صنایع فولاد بوتیا و طراحی صنایع فولاد زرند


محدوده کار :
- انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی و انجام مهندسی ارزش بر پروژه اجرای خط لوله انتقال گاز به همراه کلیه تاسیسات و مستحدثات لازم به شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و صنایع دیگر به طول حدود 40 کیلومتر و قطر 30 اینچ و ایستگاه تقلیل فشار مربوطه به روش PC
- طراحی پایه و تفضیلی انجام مهندسی ارزش و ارزیابی زیست محیطی و اخذ مجوز مربوطه و تهیه اسناد مناقصه و سایر خدمات خط لوله انتقال گاز 30 اینچ و بطول حدود 37 کیلومتر به منظور گازرسانی به صنایع فولاد زرند و صنایع دیگر و ایستگاه تقلیل فشار مربوطه به روش E
- تهیه و تنظیم، تکثیر اسناد مناقصه و برآورد به هر تعداد نسخ مورد نیاز تا مرحله نهایی انتخاب پیمانکار

تاریخ شروع پیمان : آذر ماه 1397
تاریخ خاتمه : در حال پیشرفت