اصلاح، بروز رساني و ترجمه فارسي استانداردهاي IPS


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
بروز رساني و ترجمه 120 عنوان استاندارد IPS براي استانداردهاي زير:
• فرآيند (PR)
• ايمني (SF)
• رشته تاسيسات HVAC (AR)
• سيويل و سازه (CE)
• تجهيزات مكانيكي ثابت (ME)
• ماشين آلات فرايندي (PM)
• تجهيزات عمومي (GN)
• لوله كشي (PI)
• برق (EL)
• ابزاردقيق (IN)
• حفاظت فني (TP)
استانداردهاي فوق در سه طبقه بندي Material (M)، Engineering (E) و Construction (C) بازنگري ميگردد.
تاريخ شروع پيمان: فروردين 1386
تاريخ خاتمه: تیر 1389