بازبيني فهرست بهاء صنعت نفت، گاز و پتروشيمي


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
الف: تدوين چهار جلد فهارس بهاي تأسيسات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي در مراحل مختلف و همچنين بازنگري فهارس بهاي خطوط لوله توسط مديران اين مشاور بشرح زير انجام شده است.
الف-1- چهارجلد فهرست بهاي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي در سال 1376 توسط مديران اين مشاور و با همكاري شركت آوند طرح، ظرف مدت 2 سال به فهرست بهاء تدوين شده است. اين فهارس عبارتند از:
1- فهرست بهاي نصب پالايشگاههاي نفت و گاز و واحدهاي پتروشيمي
2- فهرست بهاي نصب واحدهاي بهره برداري و ايستگاههاي تراكم گاز
3- فهرست بهاي نصب تلمبه خانه هاي نفت، انبارهاي نفت منطقه اي
4- فهرست بهاي نصب واحدهاي سرچاهي نفت و گاز و چند راهه ها
در تدوين فهارس بهاي فوق كه براي اولين بار در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي تهيه گرديد، كليه رديفهاي فهرست بهاء پس از تفكيك به فعاليتهاي مختلف (براي هر رديف) آناليز شده و از طريق نرم افزار خاصي كه براي اين امر تهيه شده در كليه اجزاء رديفها ميتوان عوامل بكار رفته (نيروي انساني، ماشين آلات، مواد و مصالح مصرفي) را تعيين نمود.
فهارس فوق مجددا" در سال هاي 83 و 84 توسط اين مشاور و شركت آوند طرح بازنگري گرديده است.
الف -2- سه جلد فهرست بهاي خطوط لوله شامل:
- خطوط لوله بين شهري
- خطوط لوله كمربندي
- خطوط لوله روزميني جرياني
و همچنين فهرست بهاي ابنيه صنعتي تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي كه در سالهاي قبل توسط معاونت امور مهندسي و فناوري تهيه شده است، توسط اين مشاور در سالهاي 83 و 84 بازنگري شده و تغييرات اساسي در آنها اعمال گرديده است.
تاريخ شروع پيمان: مرداد 1382
تاريخ خاتمه: اسفند 1383