واحد الفین هفتم مجتمع پتروشیمی مارون


تولیدات واحد در سال:
• 1100000 تن اتیلن
• 200000 تن پروپیلن
• 83000 تن بنزین پیرولیز

لیسانس: شرکت لینده آلمان
احجام اجرایی کلی پروژه:
• وزن تجهیزات 23000 تن (422 دستگاه)
• حجم لوله کشی 850000 اینچ قطر
• وزن اسکلت فلزی 6500 تن
• حجم بتن ریزی 65000 مترمکعب

محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• مدیریت اجرایی
• خدمات مهندسی کارگاهی

تاریخ شروع پیمان: آبان 1381
تاریخ خاتمه: دی 1384