خدمات مشاوره ای جهت تهیه مشخصات و ارزیابی کیفی و فنی ساخت چهار دستگاه لودینگ آرم ثابت و دو دستگاه لودینگ آرم سیار (موبایل) به منظور بهره برداری در بنادر انزلی و امیر آباد


محدوده کار :
- مطالعات پایه شامل: دریافت اسناد بالادستی از کارفرما و بررسی آنها، جلسه KOM با کارفرما و دریافت نیازهای کارفرما، بررسی میدانی اسکله های نفتی بنادر انزلی و امیرآباد
- مطالعات فنی شامل: تهیه مشخصات فنی لودینگ آرمهای ثابت و سیار (موبایل) بندر انزلی و امیرآباد، ارائه دفترچه های محاسباتی فنی و نقشه های اجرائی و ساخت لودینگ آرمهای ثابت و سیار (موبایل) بندر انزلی و امیر آباد
- تهیه اسناد مناقصه : تهیه، تدوین و ارائه دفترچه ارزیابی کیفی (RFQ)، تهیه، تدوین و ارائه اسناد فنی مناقصه
- خدمات ارجاع کار: ارزیابی کیفی، ارزیابی فنی

تاریخ شروع پیمان : دی ماه 1399
تاریخ خاتمه : در حال پیشرفت