واحد پلی پروپیلن مجتمع پتروشیمی مارون


تولیدات واحد در سال:
• 300000 تن

لیسانس: شرکت BASELL آلمان

احجام اجرایی کلی پروژه:
• وزن تجهیزات 1740 تن
• حجم لوله کشی 105000 اینچ قطر
• وزن اسکلت فلزی 1000 تن
• حجم کابل کشی 422 کیلومتر

محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• نظارت کارگاهی

تاریخ شروع پیمان: خرداد 1382
تاریخ خاتمه: اسفند 1384