انجام خدمات مرتبط با بررسی صورت وضعیت قطعی پروژه ها


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• بررسی، کنترل و تائید صورت وضعیت قطعی پروژه‌ها مطابق برنامه زمانی ابلاغ شده توسط کارفرما
• بررسی اسناد و مدارک صورت وضعیت قطعی و مشخص نمودن اشکالات و نواقص
• پیگیری رفع نواقص و اقدام جهت دریافت اسناد
• بررسی و کنترل مصوبات و مجوزهای صادره و تطابق آنها با اسناد و مدارک قرارداد
• بررسی و کنترل دستور ابلاغ اضافه کاریها و صورتجلسات عملیات اجرا شده با ریز متره‌ها و نقشه‌ها
• بررسی و کنترل ضرایب اعمال شده به صورت مقادیر ردیفهای فهارس بهائی، ستاره دار و اقلام فاکتوری
• بررسی و کنترل آنالیز قیمت ردیف های ستاره دار
• مطابقت موضوعی ردیفهای فهارس بهاء مورد استفاده در صورت مقادیر
• بررسی و کنترل مقادیر مرتبط با مابه التفاوتها و تعدیل‌ها
• بررسی و کنترل پرداختهای موقت ماهانه و تطابق آن با اسناد قرارداد
• ارائه گزارش کامل از روند بررسی صورت وضعیت قطعی
• تائید صورت وضعیت قطعی و تحویل آن به نماینده کارفرما
• آموزش پرسنل کارفرما در ارتباط با روش های تهیه صورت وضعیت های قطعی

تاریخ شروع پیمان: فروردین 1386
تاریخ خاتمه: تیر 1388