طراحی ترمینال نفتی شرکت ایران مارین سرویس


محدودة کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
- انجام طراحی پایه براساس هماهنگی درخواستهای کارفرما و مجتمع بندری امام خمینی (ره)
- انجام طراحی تفصیلی در کلیه دیسیپلینهای مهندسی اعم از – فرآیند و ایمنی ، مکانیک ، لوله کشی ، ابزاردقیق و کنترل و برق و HVAC

تاریخ شروع پیمان : خرداد 1387
تاریخ خاتمه : اسفند 1387