بازبینی فهرست بهاء صنعت نفت، گاز و پتروشیمی


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
الف: تدوین چهار جلد فهارس بهای تأسیسات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در مراحل مختلف و همچنین بازنگری فهارس بهای خطوط لوله توسط مدیران این مشاور بشرح زیر انجام شده است.
الف-1- چهارجلد فهرست بهای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در سال 1376 توسط مدیران این مشاور و با همکاری شرکت آوند طرح، ظرف مدت 2 سال به فهرست بهاء تدوین شده است. این فهارس عبارتند از:
1- فهرست بهای نصب پالایشگاههای نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی
2- فهرست بهای نصب واحدهای بهره برداری و ایستگاههای تراکم گاز
3- فهرست بهای نصب تلمبه خانه های نفت، انبارهای نفت منطقه ای
4- فهرست بهای نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها
در تدوین فهارس بهای فوق که برای اولین بار در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تهیه گردید، کلیه ردیفهای فهرست بهاء پس از تفکیک به فعالیتهای مختلف (برای هر ردیف) آنالیز شده و از طریق نرم افزار خاصی که برای این امر تهیه شده در کلیه اجزاء ردیفها میتوان عوامل بکار رفته (نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد و مصالح مصرفی) را تعیین نمود.
فهارس فوق مجددا" در سال های 83 و 84 توسط این مشاور و شرکت آوند طرح بازنگری گردیده است.
الف -2- سه جلد فهرست بهای خطوط لوله شامل:
- خطوط لوله بین شهری
- خطوط لوله کمربندی
- خطوط لوله روزمینی جریانی
و همچنین فهرست بهای ابنیه صنعتی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی که در سالهای قبل توسط معاونت امور مهندسی و فناوری تهیه شده است، توسط این مشاور در سالهای 83 و 84 بازنگری شده و تغییرات اساسی در آنها اعمال گردیده است.
تاریخ شروع پیمان: مرداد 1382
تاریخ خاتمه: اسفند 1383