طراحي پايه و تفصيلي يوتيليتي و آفسايت واحدهاي پيشتاز پتروشيمي مركز منطقه ويژه ماهشهر


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
مرحله اول جمع آوري اطلاعات و نهايي كردن شرايط سرويسهاي جانبي شامل بخار BFW، آب RO، آب D. M، آب سرويس، آب نوشيدني، نيتروژن، هواي سرويس، هواي ابزار دقيق، آب آتش نشاني، سيستم كندانسهاي برگشتي، فاضلابهاي بهداشتي، صنعتي و هدر فلر مورد نياز براي مجموعه واحدهاي ذيل:
واحد پيشتاز PET، واحد پيشتاز اسيداستيك، واحد پيشتاز MTP، واحد پيشتاز متانول، واحدهاي پيشتاز VCM , PVC و EDC، واحد پيشتاز آمونياك، واحد پيشتاز HIPS، واحد پيشتاز متانول و DME، پيش بيني براي 5 واحد ديگر

مرحله دوم: طراحي پايه سيستم هاي يوتيليتي و آفسايت براساس اطلاعات جمع آوري شده كه مشتمل بر تهيه مشخصات سيستم‌ها، تهيه PFD جداول موازنه جرم و انرژي و P & ID هاي مورد نياز، سايز كردن خطوط انتقال سيالات و سيستم هاي برق رساني، تهيه دياگرام تك خطي، سيستم هاي خوراك رساني، ‌ پلان كلي سايت و چيدمان پايپ ركها و سيستم پساب بوده است.

مرحله سوم: طراحي تفصيلي سيستم هاي يوتيليتي و آفسايت براساس طراحي پايه مي باشد كه در طي آن طراحي لوله كشي و ايزومتريكهاي لوله‌ها وكليه مدارك و نقشه هاي سيويل و سازه و مكانيك و برق و ابزار دقيق بطور كامل تهيه و تائيد شده و در مواردي براساس اطلاعات سازنده‌ها نهايي شده است.

تاريخ شروع پيمان: دي 1383
تاريخ خاتمه: شهريور 1384