طراحی پایه و تفصیلی یوتیلیتی و آفسایت واحدهای پیشتاز پتروشیمی مرکز منطقه ویژه ماهشهر


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
مرحله اول جمع آوری اطلاعات و نهایی کردن شرایط سرویسهای جانبی شامل بخار BFW، آب RO، آب D. M، آب سرویس، آب نوشیدنی، نیتروژن، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق، آب آتش نشانی، سیستم کندانسهای برگشتی، فاضلابهای بهداشتی، صنعتی و هدر فلر مورد نیاز برای مجموعه واحدهای ذیل:
واحد پیشتاز PET، واحد پیشتاز اسیداستیک، واحد پیشتاز MTP، واحد پیشتاز متانول، واحدهای پیشتاز VCM , PVC و EDC، واحد پیشتاز آمونیاک، واحد پیشتاز HIPS، واحد پیشتاز متانول و DME، پیش بینی برای 5 واحد دیگر

مرحله دوم: طراحی پایه سیستم های یوتیلیتی و آفسایت براساس اطلاعات جمع آوری شده که مشتمل بر تهیه مشخصات سیستم‌ها، تهیه PFD جداول موازنه جرم و انرژی و P & ID های مورد نیاز، سایز کردن خطوط انتقال سیالات و سیستم های برق رسانی، تهیه دیاگرام تک خطی، سیستم های خوراک رسانی، ‌ پلان کلی سایت و چیدمان پایپ رکها و سیستم پساب بوده است.

مرحله سوم: طراحی تفصیلی سیستم های یوتیلیتی و آفسایت براساس طراحی پایه می باشد که در طی آن طراحی لوله کشی و ایزومتریکهای لوله‌ها وکلیه مدارک و نقشه های سیویل و سازه و مکانیک و برق و ابزار دقیق بطور کامل تهیه و تائید شده و در مواردی براساس اطلاعات سازنده‌ها نهایی شده است.

تاریخ شروع پیمان: دی 1383
تاریخ خاتمه: شهریور 1384