اجرای ترمینال های نفتی و اسکله های بارگیری و تخلیه مواد نفتی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• تهیه ضوابط
• انجام کنترل طراحی‌ها
• نظارت عالیه
در این پروژه ضوابط احداث ترمینال فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین اسکله های بارگیری و تخلیه مواد نفتی از نظر نکات ایمنی، طراحی، رعایت استانداردها جهت ابلاغ به شرکتهای سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث ترمینالها در اسکله بندرامام تدوین گردیده و همچنین بر انجام فعالیتهای طراحی و اجرایی آنان توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی نظارت عالیه صورت می گیرد.

تاریخ شروع پیمان: فروردین 1384
تاریخ خاتمه: در حال پیشرفت