اجراي ترمينال هاي نفتي و اسكله هاي بارگيري و تخليه مواد نفتي توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
• تهيه ضوابط
• انجام كنترل طراحي‌ها
• نظارت عاليه
در اين پروژه ضوابط احداث ترمينال فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي و همچنين اسكله هاي بارگيري و تخليه مواد نفتي از نظر نكات ايمني، طراحي، رعايت استانداردها جهت ابلاغ به شركتهاي سرمايه گذار بخش خصوصي جهت احداث ترمينالها در اسكله بندرامام تدوين گرديده و همچنين بر انجام فعاليتهاي طراحي و اجرايي آنان توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي نظارت عاليه صورت مي گيرد.

تاريخ شروع پيمان: فروردين 1384
تاريخ خاتمه: در حال پيشرفت