یوتیلیتی و آفسایت مجتمع پتروشیمی اروند


تولیدات مجتمع: EDC / VCM / E-PVC / S-PVC

محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• این پروژه به صورت EPC طی مناقصه ای به شرکت نورهان صنایع واگذار گردیده و شرکت تدبیر و فن آسیا به عنوان پیمانکار طراحی و مهندسی برگزیده شده است.
• اصلاح و بازنگری کامل مدارک طراحی پایه و تهیه مدارک و نقشه های طراحی تفصیلی یوتیلیتی و آفسایت مجتمع پتروشیمی اروند شامل کلیه فعالیتها در دیسیپلینهای فرآیند و ایمنی، سیویل و سازه، مکانیک، برق، ابزاردقیق و HVAC
• خدمات مهندسی خرید شامل تهیه درخواست خرید، بررسی پیشنهادات فنی دریافتی از فروشندگان و سازندگان، تهیه نامه های رفع ابهام و تهیه TBA
تاریخ شروع پیمان: آذر 1385
تاریخ خاتمه: آذر 1387