يوتيليتي و آفسايت مجتمع پتروشيمي اروند


توليدات مجتمع: EDC / VCM / E-PVC / S-PVC

محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
• اين پروژه به صورت EPC طي مناقصه اي به شركت نورهان صنايع واگذار گرديده و شركت تدبير و فن آسيا به عنوان پيمانكار طراحي و مهندسي برگزيده شده است.
• اصلاح و بازنگري كامل مدارك طراحي پايه و تهيه مدارك و نقشه هاي طراحي تفصيلي يوتيليتي و آفسايت مجتمع پتروشيمي اروند شامل كليه فعاليتها در ديسيپلينهاي فرآيند و ايمني، سيويل و سازه، مكانيك، برق، ابزاردقيق و HVAC
• خدمات مهندسي خريد شامل تهيه درخواست خريد، بررسي پيشنهادات فني دريافتي از فروشندگان و سازندگان، تهيه نامه هاي رفع ابهام و تهيه TBA
تاريخ شروع پيمان: آذر 1385
تاريخ خاتمه: آذر 1387