طرح الفین پنجم پتروشیمی مروارید


تولیدات واحد در سال:
• 500000 تن

لیسانس: شرکت تکنیپ فرانسه

احجام اجرایی کلی پروژه:
• وزن تجهیزات 2000 تن
• لوله کشی 400000 اینچ قطر
• وزن اسکلت فلزی 4400 تن
• حجم بتن ریزی 27660 متر مکعب

محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• خدمات فنی و مهندسی اجرایی در کلیه بخش های سیویل، اسکلت فلزی، لوله کشی، تجهیزات، برق و ابزاردقیق
تاریخ شروع پیمان: مهر 1385
تاریخ خاتمه: اردیبهشت 1388