طرح الفين يازدهم پتروشيمي کاويان


توليدات واحد در سال:
• 120000 تن

احجام اجرايي کلي پروژه:
• وزن تجهيزات 10000 تن
• لوله کشي 1060000 اينچ قطر
• وزن اسکلت فلزي 6400 تن
• حجم بتن ريزي 86000 متر مکعب

محدوده کار شرکت تدبير و فن آسيا:
• مهندسي کارگاهي و دفتر فني در کليه فعاليتهاي پروژه

تاريخ شروع پيمان: شهريور 1388
تاریخ خاتمه: آذر 1391