طرح توليد حلال هاي نفتي


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
• طراحي پايه واحد توليد حلال هاي نفتي از يك برش نفتي
• طراحي كامل مكانيكي كليه تجهيزات
• اين طرح شامل مخازن ذخيره مواد اوليه و محصولات، گرمکن‌ها و برج تقطير، کوره، کندانسورها، مبدلها، برج هاي جانبی و مخازن ميانی می‌باشد و کليه مدارک طراحی پايه دستورالعملهای راهبری و توقف واحد و نيازهای ايمنی آن توسط اين شرکت تهيه شده است .
اين واحد در حال حاضر در جنوب تهران احداث شده است .

تاريخ شروع پيمان: دي 1382
تاريخ خاتمه: اسفند 1382