طرح تولید حلال های نفتی


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• طراحی پایه واحد تولید حلال های نفتی از یک برش نفتی
• طراحی کامل مکانیکی کلیه تجهیزات
• این طرح شامل مخازن ذخیره مواد اولیه و محصولات، گرمکن‌ها و برج تقطیر، کوره، کندانسورها، مبدلها، برج های جانبی و مخازن میانی می‌باشد و کلیه مدارک طراحی پایه دستورالعملهای راهبری و توقف واحد و نیازهای ایمنی آن توسط این شرکت تهیه شده است .
این واحد در حال حاضر در جنوب تهران احداث شده است .

تاریخ شروع پیمان: دی 1382
تاریخ خاتمه: اسفند 1382