انجام خدمات مرتبط با بررسي صورت وضعيت قطعي پروژه ها


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
• بررسي، كنترل و تائيد صورت وضعيت قطعي پروژه‌ها مطابق برنامه زماني ابلاغ شده توسط كارفرما
• بررسي اسناد و مدارك صورت وضعيت قطعي و مشخص نمودن اشكالات و نواقص
• پيگيري رفع نواقص و اقدام جهت دريافت اسناد
• بررسي و كنترل مصوبات و مجوزهاي صادره و تطابق آنها با اسناد و مدارك قرارداد
• بررسي و كنترل دستور ابلاغ اضافه كاريها و صورتجلسات عمليات اجرا شده با ريز متره‌ها و نقشه‌ها
• بررسي و كنترل ضرايب اعمال شده به صورت مقادير رديفهاي فهارس بهائي، ستاره دار و اقلام فاكتوري
• بررسي و كنترل آناليز قيمت رديف هاي ستاره دار
• مطابقت موضوعي رديفهاي فهارس بهاء مورد استفاده در صورت مقادير
• بررسي و كنترل مقادير مرتبط با مابه التفاوتها و تعديل‌ها
• بررسي و كنترل پرداختهاي موقت ماهانه و تطابق آن با اسناد قرارداد
• ارائه گزارش كامل از روند بررسي صورت وضعيت قطعي
• تائيد صورت وضعيت قطعي و تحويل آن به نماينده كارفرما
• آموزش پرسنل كارفرما در ارتباط با روش هاي تهيه صورت وضعيت هاي قطعي

تاريخ شروع پيمان: فروردين 1386
تاريخ خاتمه: تیر 1388