بررسي صورت وضعيت پيمانكار اجرايي NGL 1300


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
• بررسي صورت وضعيت پيمانكار اجرايي پروژه NGL 1300 (طرف قرارداد با شركت OIEC)، برآورد اين پروژه كه پس از اتمام قرارداد پيمانكار در رسيدگي هاي بعدي دچار مشكلاتي گرديده بود بدستور وزير نفت در سال 82 در قرارداد اين مشاور با سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي و رفاه كاركنان صنعت نفت (صاحب سهام شركت OIEC) مورد بررسي قرار گرفت و نتايج بررسي ها بصورت گزارش تهيه و به كارفرما ارائه گرديد.

تاريخ شروع پيمان : مرداد ماه 1382
تاريخ خاتمه: دی ماه 1382