بررسی صورت وضعیت پیمانکار اجرایی NGL 1300


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• بررسی صورت وضعیت پیمانکار اجرایی پروژه NGL 1300 (طرف قرارداد با شرکت OIEC)، برآورد این پروژه که پس از اتمام قرارداد پیمانکار در رسیدگی های بعدی دچار مشکلاتی گردیده بود بدستور وزیر نفت در سال 82 در قرارداد این مشاور با سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت (صاحب سهام شرکت OIEC) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بررسی ها بصورت گزارش تهیه و به کارفرما ارائه گردید.

تاریخ شروع پیمان : مرداد ماه 1382
تاریخ خاتمه: دی ماه 1382