مديريت اجرايي پروژه احداث انبار نفت ماهشهر


محدودة كار شركت تدبير و فن آسيا:
- كنترل پروژه كل طرح در بخشهاي مختلف
- نظارت بر طراحي پايه و تفصيلي در كليه ديسيپلينهاي مهندسي
- برگزاري مناقصات جهت انتخاب پيمانكاران اجرايي
- نظارت بر انجام فعاليتهاي اجرايي
- كنترل بودجه
- انجام فعاليتهاي خريد

تاريخ شروع پیمان : شهريور 1387
تاريخ خاتمه : مهر 1392