مدیریت اجرایی پروژه احداث انبار نفت ماهشهر


محدودة کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
- کنترل پروژه کل طرح در بخشهای مختلف
- نظارت بر طراحی پایه و تفصیلی در کلیه دیسیپلینهای مهندسی
- برگزاری مناقصات جهت انتخاب پیمانکاران اجرایی
- نظارت بر انجام فعالیتهای اجرایی
- کنترل بودجه
- انجام فعالیتهای خرید

تاریخ شروع پیمان : شهریور 1387
تاریخ خاتمه : مهر 1392