طراحی مفهومی و پایه پدافند غیرعامل


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
- جمع آوری اطلاعات و مطالعات اولیه طرح
- مطالعات آسیب پذیری بروش HAZOP پدافند غیرعامل
- ارائه راهکارهای ممکن پدافند غیرعامل جهت کاهش آسیب پذیری ، استتار اختفاء فریب ، حفاظت فیزیکی و مدیریت بحران
- تهیه نقشه ها و مدارک مهندسی بنیادی و طراحی پایه

تاریخ شروع پیمان : بهمن 1386
تاریخ خاتمه : اسفند 1387