طراحي مفهومي پايه و ارائه نقشه هاي اجرايي پدافند غيرعامل (انبار نفت ري و انبار گاز مايع 18000 تني ري)


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
- جمع آوري اطلاعات و مطالعات اوليه طرح
- مطالعات آسيب پذيري بروش HAZOP پدافند غيرعامل
- ارائه راهكارهاي ممكن پدافند غيرعامل جهت كاهش آسيب پذيري ، استتار اختفاء فريب ، حفاظت فيزيكي و مديريت بحران
- تهيه نقشه ها و مدارك مهندسي بنيادي و طراحي پايه

تاريخ شروع پیمان : خرداد 1387
تاريخ خاتمه : اسفند 1387