طراحي ترمينال نفتي شركت ايران مارين سرويس


محدودة كار شركت تدبير و فن آسيا:
- انجام طراحي پايه براساس هماهنگي درخواستهاي كارفرما و مجتمع بندري امام خميني (ره)
- انجام طراحي تفصيلي در كليه ديسيپلينهاي مهندسي اعم از – فرآيند و ايمني ، مكانيك ، لوله كشي ، ابزاردقيق و كنترل و برق و HVAC

تاريخ شروع پيمان : خرداد 1387
تاريخ خاتمه : اسفند 1387