ارائه خدمات دفتر فنی و مهندسی بخش های برق و ابزار دقیق سایت پروژه NGL سیری


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
جزیره سیری واقع در خلیج فارس در 40 کیلومتری غرب جزیره ابوموسی و 75 کیلومتری بندر لنگه.
این پروژه به منظور جمع آوری گازهای جزیره سیری و گازهای خط لوله نصر، خط لوله سیری ، ایستگاه تولید نصر-اسفند و استحصال مایعات گازی از خوراک ورودی و نهایتا ذخیره سازی و صادرات محصولات تعریف شده است.که محدوده کار شامل شبکه لوله جمع آوری گاز، ایستگاه تقویت فشار سه مرحله ای، ایستگاه تقویت فشار خوراک ورودی، واحد شیرین سازی، واحد آب زدایی و واحد جداسازی جیوه، واحد بازیافت NGL و تفکیک مایعات گازی حاصل شده، واحد تثبیت مایعات گازی سنگین، واحد خنک سازی و ذخیره سازی LPG و تاسیسات جانبی، تانک های دو جداره و تجهیزات بارگیری محصولات می باشد.
خوراک پروژه شامل: گاز ترش به میزان 140 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز
محصولات پروژه شامل:
- پروپان (6900 بشکه در روز)
- بوتان (3750 بشکه در روز)
- پنتان (1340 بشکه در روز)
- مایعات گازی (3180 بشکه در روز)
تامین خوراک گازی جزایر
کیش و قشم: 50 میلیون فوت مکعب در روز

تاریخ شروع پیمان : مرداد ماه 1389
تاریخ خاتمه : تیر ماه 1391