رفع تنگناهاي مهندسي پالايشگاه شيرين سازي گاز کارون (طرح آماك)


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
پالايشگاه شيرين سازي گاز کارون (طرح آماك) با هدف جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه هفت واحد توليدي در اطراف اهواز ، شيرين سازي و همچنین ارسال آن به واحدهاي NGL 700 و NGL 800 توسط كنسرسيومي متشكل از شركتهاي ايرتيك و ايراسكو احداث گرديده است .
پالايشگاه فوق الذكر از ابتداي راه اندازي داراي نواقص متعددي در بخشهاي گوناگون بوده است.
پروژه در دست اجراي شركت تدبير و فن آسيا، عیب یابی و ارائه راهکار و تهيه مدارك طراحي پايه و تفصيلي مرتبط با رفع ايرادات مهندسي فوق الذكر مي باشد .

تاريخ شروع پيمان : اسفند 1389
تاريخ خاتمه : تیر 1392