رفع تنگناهای مهندسی پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون (طرح آماک)


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون (طرح آماک) با هدف جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه هفت واحد تولیدی در اطراف اهواز ، شیرین سازی و همچنین ارسال آن به واحدهای NGL 700 و NGL 800 توسط کنسرسیومی متشکل از شرکتهای ایرتیک و ایراسکو احداث گردیده است .
پالایشگاه فوق الذکر از ابتدای راه اندازی دارای نواقص متعددی در بخشهای گوناگون بوده است.
پروژه در دست اجرای شرکت تدبیر و فن آسیا، عیب یابی و ارائه راهکار و تهیه مدارک طراحی پایه و تفصیلی مرتبط با رفع ایرادات مهندسی فوق الذکر می باشد .

تاریخ شروع پیمان : اسفند 1389
تاریخ خاتمه : تیر 1392