: استفاده از تلمبه های دوفازی برای چاه های کم فشار پارسی به روش EPC (با مشارکت شرکت بینک مکانیک)


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
بدليل عدم وجود گاز جهت تزريق به چاههاي نفت در حال توليد كه به كلاستر پارسي ارسال مي گردد و كاهش فشار چاههاي مورد نظر، طرح افزايش توليد از چاههاي كم فشار پارسي موضوع قرارداد مي باشد. اين طرح بر اساس تعبيه پمپ هاي دوفازي در تاسيسات آب سيلاب مي باشد. دبي مورد نظر كارفرما تامين مقدار نفت 36000 بشكه در روز است كه با احداث تلمبه هاي دو فازي در منطقه آب سيلاب و انتقال نفت و گاز ارسالي به اين محل از 12 حلقه چاه توسط احداث خطوط لوله جديد در برخي موقعيتها و همچنين ارسال نفت و گاز نمكي و غيرنمكي فشار افزايي شده از طريق احداث دو خط 10 اينچي از آب سيلاب به كلاستر پارسي موضوع اين پروژه مي باشد.

تاريخ شروع پيمان : دی 1390
تاريخ خاتمه : فروردین 1393