: استفاده از تلمبه های دوفازی برای چاه های کم فشار پارسی به روش EPC (با مشارکت شرکت بینک مکانیک)


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
بدلیل عدم وجود گاز جهت تزریق به چاههای نفت در حال تولید که به کلاستر پارسی ارسال می گردد و کاهش فشار چاههای مورد نظر، طرح افزایش تولید از چاههای کم فشار پارسی موضوع قرارداد می باشد. این طرح بر اساس تعبیه پمپ های دوفازی در تاسیسات آب سیلاب می باشد. دبی مورد نظر کارفرما تامین مقدار نفت 36000 بشکه در روز است که با احداث تلمبه های دو فازی در منطقه آب سیلاب و انتقال نفت و گاز ارسالی به این محل از 12 حلقه چاه توسط احداث خطوط لوله جدید در برخی موقعیتها و همچنین ارسال نفت و گاز نمکی و غیرنمکی فشار افزایی شده از طریق احداث دو خط 10 اینچی از آب سیلاب به کلاستر پارسی موضوع این پروژه می باشد.

تاریخ شروع پیمان : دی 1390
تاریخ خاتمه : فروردین 1393