نظارت بر طراحی پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC واحد بازیافت گوگرد (SRU )


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
هدف از این پروژه نظارت و راهبری پروژه طراحی پایه واحد بازیافت گوگرد برای پالایشگاه گاز بیدبلند 1 می باشد. پالایشگاه گاز بیدبلند 1 در حال حاضر دارای خوراکی است که از چاه های آغاجری و خط لوله پنجم گاز سراسری تامین می شود و مقرر گردیده است که علاوه بر افزایش ظرفیت پالایشگاه تا 25 میلیون متر مکعب در روز تمامی خوراک آن نیز توسط خط لوله پنجم سراسری تامین شود. لذا با توجه به تغییر خوراک و ظرفیت واحد شیرین سازی لازم است ابتدا شبیه سازی واحد شیرین سازی توسط پژوهشگاه صنعت نفت و همکاری پیمانکار برنده ی این مناقصه انجام شده و ظرفیت مورد انتظار برای واحد بازیافت گوگرد نهایی گردد.

تاریخ شروع پیمان : تیر 1391
تاریخ خاتمه : شهریور 1392