پروژه بازسازی و نوسازی ایستگاه تلمبه خانه گوره (ث)


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
سیستم تلمبه خانه گوره حدودا در 50 کیلومتری بندر دیلم قرار دارد و جهت انتقال نفت صادراتی از مناطق نفت خیز جنوب به سمت پایانه خارک می باشد، که شامل سه بخش "الف"،"ب"و"ث" است. در حال حاضر تنها بخش فعال تلمبه خانه گوره، بخش "الف" می باشد، که به دلیل آسیب هایی که بخشهای دیگر در طول دوران جنگ تحمیلی دیده اند در حال حاضر قابل استفاده نبوده ونیازمند بازسازی و نوسازی می باشند. هدف از این پروژه بازسازی و نوسازی ایستگاه تلمبه خانه گوره "ث" در راستای تداوم در امر صادرات و پمپاژ مطمئن و پایدار نفت خام از تلمبه خانه مذکور به پایانه صادراتی خارک می باشد. در طی خدمات این پروژه کل تجهیزات و متعلقات پروژه مذکور شامل توربینها، پمپها و تاسیسات جانبی به طور کامل بررسی، نوسازی و آماده بکار خواهند شد.

تاریخ شروع پیمان : مرداد 1391
تاریخ خاتمه : دی 1392