انجام خدمات مهندسی پایه ایستگاه تقویت فشار گاز سرکان و ماله کوه بر اساس سیال ترش


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• انجام خدمات مهندسی پایه ایستگاه تقویت فشار سرکان ماله کوه بر اساس سیال ترش

واحد بهره برداری مشترک دو میدان سرکان و ماله کوه با ظرفیت 30 هزار بشکه در روز موجود می باشد. سیستم موجود شامل مراحل تفکیک گاز / نفت و شیرین سازی نفت خام است. این واحد در حال حاضر فاقد تفکیک گرهای سه فازی ، سیستم های جمع آوری و فشار افزائی گازهای همراه ، نمکزدایی و سیستم های تصفیه و دفع آبهای زائد است .
این پروژه بمنظور احداث ایستگاه جمع آوری ، تقویت فشار و تزریق گاز میادین نفتی سرکان و ماله کوه و شامل مراحل مختلف تقویت فشار گاز ، شیرین سازی ، نم زدائی و تجهیزات جهت تزریق گاز به چاه شماره 11 ماله کوه در مجاورت واحد بهره برداری موجود میباشد.

تاریخ شروع پیمان : خرداد 1392
تاریخ خاتمه : مرداد 1392