انجام خدمات مهندسی پایه ایستگاه تقویت فشار گاز سرکان و ماله کوه بر اساس سیال ترش


محدوده كار شركت تدبير و فن آسيا:
• انجام خدمات مهندسی پایه ایستگاه تقویت فشار سرکان ماله کوه بر اساس سیال ترش

واحد بهره برداري مشترك دو ميدان سركان و ماله كوه با ظرفيت 30 هزار بشكه در روز موجود مي باشد. سيستم موجود شامل مراحل تفكيك گاز / نفت و شيرين سازي نفت خام است. اين واحد در حال حاضر فاقد تفكيك گرهاي سه فازي ، سيستم هاي جمع آوري و فشار افزائي گازهاي همراه ، نمكزدايي و سيستم هاي تصفيه و دفع آبهاي زائد است .
اين پروژه بمنظور احداث ایستگاه جمع آوری ، تقویت فشار و تزریق گاز ميادين نفتي سركان و ماله كوه و شامل مراحل مختلف تقویت فشار گاز ، شیرین سازی ، نم زدائی و تجهیزات جهت تزریق گاز به چاه شماره 11 ماله کوه در مجاورت واحد بهره برداری موجود میباشد.

تاريخ شروع پيمان : خرداد 1392
تاريخ خاتمه : مرداد 1392