مخازن توسعه انبارش کارخانه قیر آبادان


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• طراحی پایه
• طراحی تفصیلی
• تهیه اسناد مناقصه PC

شرکت نفت پاسارگاد به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصول تولیدی کارخانه خود و با توجه به اجرای واحد جدید تولید قیر دمیده آبادان ، قصد دارد نسبت به اجرای چهار مخزن به ظرفیت ذخیره سازی مفید هرکدام 5,000 تن و در مجموع 20,000 تن شامل مخازن ، خطوط فرآیندی ، خطوط سرویس های جانبی و آتش نشانی و ایمنی ، پمپ های انتقال به همراه تمامی الزامات فرآیندی ، برقی ، ابزاردقیقی ، مکانیکی و ایمنی اقدام نماید.
شرکت تدبیر و فن آسیا به عنوان مشاور مهندسی، خدمات ذکر شده را انجام میدهد.

تاریخ شروع پیمان : آبان 1392
تاریخ خاتمه : تیر 1393