نظارت عالیه بر خدمات طراحی و اجرای ترمینال های نفتی سرمایه گذاران در بندر شهید رجایی


محدوده کار شرکت تدبیر و فن آسیا:
• تهیه ضوابط
• انجام کنترل طراحی ها
• نظارت عالیه

در این پروژه ضوابط احداث ترمینال فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین اسکله های بارگیری و تخلیه مواد نفتی از نظر نکات ایمنی، طراحی، رعایت استانداردها جهت ابلاغ به شرکتهای سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث ترمینالها در اسکله بندر خلیج فارس تدوین گردیده و همچنین بر انجام فعالیتهای طراحی و اجرایی آنان توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی نظارت عالیه صورت می گیرد.
تاریخ شروع پیمان : دی ماه 1393
تاریخ خاتمه پیمان : بهمن ماه 1396